Goedkoop Vliegen
Huizen Ardennen
Aanbiedingen
Koning Aap
Reizen op Maat
NRV Vakanties
World Ticket Center
Arke
Trivago Hotels
Lastminute Vakanties

Steden TSJECHIE

TSJECHIE   

Algemeen

De Tsjechische economie, tot dan toe een socialistisch economisch stelsel, werd sinds januari 1991 grotendeels geprivatiseerd. Burgers werden in de gelegenheid gesteld aandelen in bedrijven, in de vorm van waarborgbiljetten, te kopen (het zgn. voucher-systeem). Een andere maatregel om de economie te veranderen in een vrijemarkteconomie was het vrijgeven van de prijzen.
Dit leidde al snel tot een hoge inflatie (in 1991 52%), maar deze daalde echter weer snel naar een niveau van onder de 10%. Veel buitenlandse (m.n. westerse) ondernemers hebben ondertussen in het land geïnvesteerd. De nabijheid van de Europese en vooral de Duitse markt heeft hiertoe in belangrijke mate bijgedragen. Het bruto nationale product (bnp) bedroeg in 1995 bijna $148 miljard. De werkloosheid bedroeg in 2001 8,5%.

In 2001 vertoonde de Tsjechische economie nog groei, ondanks de wereldwijde stagnerende economie. Het bruto binnenlandse product (bbp) steeg in 2001 met 3,6%. Belangrijkste oorzaak was de sterke particuliere consumptie door o.a. een stijging van de reële lonen. Ook het aantal consumptieve leningen neemt steeds meer toe.
Negatief voor de concurrentiepositie van de Tsjechische bedrijven is de verhouding tussen de productiviteit en de groei van de lonen. De lonen stegen harder dan de productiviteit waardoor de Tsjechische producten duurder worden. En dat is weer slecht voor de export; de handelsbalans verslechterde dan ook in 2001, de groei van de import oversteeg die van de export.

Tsjechië vormt samen met Slowakije, Polen en Hongarije de zogenaamde Visegrad-groep. Dit samenwerkingsverband heeft als voornaamste doel de integratie in de Westerse structuren te versnellen.

Tsjechiie lid Visegrád-groep

Buitenlandse investeringen

Tsjechië is over het algemeen zeer succesvol in het aantrekken van buitenlandse investeerders. Na een mindere periode in 1996-1997 besloot de Tsjechische regering om de investeringsfaciliteiten te vergroten om de buitenlandse investeringen te stimuleren. Dit bleek een schot in de roos te zijn want in 1998 en 1999 verdubbelden de buitenlandse directe investeringen. Ook voor 2000 en 2001 zag de situatie er goed uit.

Directe buitenlandse investeringen in euro’s:
1993 559 miljoen
1994 734 miljoen
1995 1.982 miljoen
1996 1.140 miljoen
1997 1.152 miljoen
1998 3.317 miljoen
1999 5.933 miljoen
2000 5.404 miljoen
2001 5.487 miljoen

Hoofdkantoor Philips in Praag

De investeringen in 2001 kwamen voor driekwart uit landen van de Europese Unie. In 2000 was Nederland de grootste investeerder (o.a. Philips en Ahold), in 2001 Duitsland met 28%. Andere grote investeerders zijn Frankrijk, België, Oostenrijk en de Verenigde Staten.
De meeste investeringen worden gedaan in de dienstensector (ca. 70%) en binnen de dienstverlening werd er het meest geïnvesteerd in de financiële dienstverlening. Deze investeringen vonden vooral plaats in Praag en de andere grote steden. In de industrie ging de meeste aandacht uit naar de transportsector, de machinebouw, de chemische industrie en de houtbewerking. De verwachte privatiseringen in de nutssector en de telecommunicatiesector zullen naar verwachting zorgen voor een verdubbeling van de buitenlandse investeringen in 2002.

Beroepsbevolking

Opmerkelijk is dat de Tsjechische beroepsbevolking over het algemeen een hoge opleidingsgraad heeft. Voor buitenlandse investeerders een belangrijk motief om te investeren in het land. Tsjechië heeft vooral een lange traditie in onderwijs in technische vaardigheden. Binnen het voortgezet onderwijs rondt 11% van de beroepsbevolking de universiteit of hoger onderwijs af. De arbeidsmobiliteit is vrij laag zodat er in bepaalde gebieden een tekort aan gekwalificeerd personeel is.
De Tsjechische beroepsbevolking telt ca. 5 miljoen mensen. De verdeling naar sectoren in procenten is als volgt:
Industrie 32%
Landbouw 5,5%
Handel 16%
Bouwnijverheid 8,7%
Anders 37,8%

Het gemiddelde werkloosheidspercentage over 2001 bedroeg 8,5%. Begin 2002 telde Tsjechië ca. 465.000 werklozen en dat aantal liep in 2002 sterk op naar 9,4%. Deze stijging was met name te wijten aan de vertraging van de economie in de Europese Unie. De werkloosheid in Tsjechië kent echter grote regionale verschillen.

Landbouw, bosbouw en visserij

Slechts 6% van de beroepsbevolking werkt in deze sector, die in 2001 goed was voor 5% van het bbp. De Tsjechische landbouwbedrijven zijn over het algemeen nog grootschalig, een overblijfsel uit de communistische periode. Veel collectieve bedrijven uit die tijd zijn inmiddels geprivatiseerd en op dit moment benutten particulieren 36% van de landbouwgrond, commerciële bedrijven 30% en coöperaties 34%. De particuliere boeren maken de meeste winst per hectare.
Ca. 70% van het bebouwbare oppervlak wordt voor akkerbouw gebruikt, waarvan de voornaamste producten granen, aardappelen en suikerbieten zijn. Het aandeel van de biologische landbouw steeg in 2001 tot 5,3% van de totale landbouwgrond.
De Tsjechische landbouw produceert voornamelijk voor de eigen bevolking en er worden dan ook nog veel agrarische producten ingevoerd. Het handelstekort in deze sector bedroeg in 2001 785 miljoen euro. Nederland exporteerde in 2001 voor 112 miljoen euro aan agrarische produceren naar Tsjechië.

Oude boerderij in Milíkov Tsjechie

In de veehouderij is de rundveehouderij het belangrijkst. Daarnaast komen varkens- en pluimveehouderij op grote schaal voor. In 2001 daalde de productie in de veeteelt dramatisch door gevallen van BSE op Tsjechische bodem. De vraag op de binnenlandse markt nam sterk af evenals de rundveestapel. Het aantal varkens nam daarentegen sterk toe en ook de omzet in de pluimveesector steeg gestaag, zowel wat vlees als eieren betrof.

De bosbouw is een belangrijke bron van inkomsten hoewel het aandeel van de bosbouw aan het bbp al jaren maar ca. 0,6% bedraagt. Ondanks dit beperkte aandeel is de houtwinning van belang, want het vormt de basis voor de houtbewerkingsindustrie.
In 2000 waren er ca. 32.000 personen werkzaam in de bosbouw, 0,7% van de totale beroepsbevolking. Van alle Tsjechische bossen wordt meer dan driekwart gebruikt voor de bosbouw. De staat is met meer dan 50% de grootste eigenaar van de bossen, en gemeentes, bedrijven en particulieren bezitten de overige bossen.
De houtvoorraad neemt nog jaarlijks toe en bedroeg in 2000 630 miljoen kubieke meter. In 2000 werd er voor 2,8 miljoen kubieke meter aan hout geëxporteerd, waarvan 90% naar de Europese Unie.
De Tsjechische bossen hebben erg te lijden onder de zure regen, die grotendeels veroorzaakt wordt door de Tsjechische industrie en door elektriciteitscentrales die nog veel gebruik maken van steenkool en bruinkool als brandstof. Op dit moment is een kwart van de bossen aangetast of afgestorven.

Grote viskwekerijen in Zuid-Bohemen leveren de in Tsjechoslowakije populaire karpers. In Pilsen werd in 1842 voor het eerst pils, Pilsner Urquell, gebrouwen. In 2011 werd er in Tsjechië meer dan 18 miljoen hectoliter pils en bier gebrouwen.

Tsjechie Pilsner Urquell Brouwerij

Houtbewerkende industrie en meubelindustrie

De houtbewerkende industrie draagt de laatste jaren voor 2,6% bij aan het bnp. Men maakt o.a. zagerijproducten, houten bouwmaterialen, pallets, houten containers, manden en andere samengestelde houten materialen zoals (prefab) houten huizen. De sector kent problemen door de verouderde machines en een lage arbeidsproductiviteit.
De sector is sterk gericht op de export en die bedroeg in 2001 689 miljoen euro (import 318 miljoen euro).

De meubelindustrie is goed voor gemiddeld 3% van de industriële productie. De sector kent vooral kleine bedrijfjes. Er zijn ca. 200 meubelproducenten met meer dan 25 werknemers, waarvan zes grote bedrijven met meer dan 500 werknemers. Door de lage productiekosten en de aanwezigheid van de grondstof hout heeft Tsjechië al een lange historische traditie op het gebied van meubels maken.
In 2001 werd er voor 1,6 miljard euro aan meubels en bewerkte houten eindproducten geëxporteerd. De export richt zich vooral op Oostenrijk, Duitsland, Nederland en België. De import bedroeg 813 miljoen euro en de Tsjechen kopen vooral goedkope meubelen van Poolse makelij.

Bouw en infrastructuur

De Tsjechische bouw wordt gekenmerkt door zeer veel kleine zelfstandige bedrijfjes. De grotere bedrijven met meer da 20 werknemers zorgen echter voor 83% van de productie.

Betonfabriek in Praag

De productie van de Tsjechische bouwindustrie kende in 2001 de sterkste groei sinds 1989 en was goed voor 4,2% van het bbp. Men profiteerde vooral van de grote buitenlandse investeringen in productiefaciliteiten, grote kantoorcomplexen en grote infrastructuurprojecten. De bouwsector richt zich vooral op het bouwen en renoveren van overheidsgebouwen en andere publieke werken. De woningbouw stelt nog niet zoveel voor door de ondoorzichtige huizenmarkt en de hoge rente op hypotheken. Een groot project is de renovatie van de hoogbouw, de zogenaamde “panelaky”. Een derde van de Tsjechische bevolking woont in dergelijke prefab woningen. In 2002 is daarvoor 8 miljoen euro beschikbaar gesteld door de regering.

De aanleg van o.a. spoorwegen en autowegen zorgt voor belangrijke impulsen in de bouw. Tot 2010 wordt alleen al voor de wegenbouw 1,8 tot 2,6 miljard euro uitgetrokken. Grote projecten die op stapel staan en die ook worden uitgevoerd met leningen en subsidies van o.a. de Europese Investeringsbank en de EU zijn:
- Voltooiing van de D-47, de Trans-Europese verbinding met Polen
- Voltooiing van de snelweg Praag-Neurenberg (Duitsland)
- Een tweede snelweg tussen Praag en Dresden
- De zuidelijke verbinding met Oostenrijk
- De snelweg die Ostrava met Praag verbindt

Chemie en kunststoffen

De chemische industrie is een strategische en belangrijke industrietak voor de Tsjechische economie. De opbrengsten waren in 2000 3,8 miljard euro, een stijging ten opzichte van 1999 van 21,5%.
De belangrijkste producten zijn basischemicaliën, goed voor 63% van de totale opbrengsten. De nadruk ligt vooral op de zware chemie. De meeste bedrijven in deze sector hebben meer dan duizend werknemers en veel bedrijven behoren tot de top-100 van Tsjechische bedrijven. Het aantal werknemers bedroeg in 2000 ca. 43.000.
De productie ligt nog op een vrij laag niveau, vergeleken met de landen in de Europese Unie ligt de productie daar 3,7 keer hoger dan in Tsjechië.
De sector kampt al jaren met een negatieve handelsbalans; in 2001 bestond 6,4 van de totale export en 10,9% van de totale import uit chemische producten. De belangrijkste importproducten zijn basischemicaliën en synthetische vezels. Belangrijkste exportproducten zijn bulkchemicaliën, anorganische chemische producten en ca. 20% van de exportproducten bestaat uit geavanceerde chemische producten, o.a. reinigingsmiddelen.
De rubber- en plasticindustrie is bijna geheel in handen van het particuliere midden- en kleinbedrijf en heeft één grote afnemer, de automobielindustrie (o.a. Skoda). Deze sector concentreert zich in de regio’s Zlín, Liberec, Centraal-Bohemen en Praag. Investeringen in deze sector bereikten in 2000 een recordhoogte van 250 miljoen euro.
Gemiddeld produceren 350 productiebedrijven met ca. 45.000 werknemers jaarlijks 450.000 ton plastic. Desondanks ken men niet aan de binnenlandse vraag voldoen n in 2000 werd er nog voor 1,6 miljard euro aan plastic producten geïmporteerd tegen een export van 901 miljoen euro. Aan rubber en rubberproducten werd in 2001 voor 773 miljoen euro geëxporteerd en voor 558 miljoen euro geïmporteerd. Het handelsoverschot is vooral te danken aan de export van autobanden van Barum Continental, de grootste autobandenproducent van Europa.

Tsjechie Hoofdkantoor autobandenproducent Barum Continental

Dienstensector

De dienstensector is zeer belangrijk voor de Tsjechische economie. Van het bbp komt meer dan 50% voort uit de dienstverlening. Door de overgang naar een markteconomie groeide de dienstensector door de oprichting van veel nieuwe bedrijven en de sterke toename van het toerisme. Ook de financiële dienstverlening groeit sterk.

Tot de tweede helft van 1997 ging het zeer slecht met de Tsjechische banksector. Er werden veel leningen afgesloten waarop noch rente werd betaald, noch aflossingen werden gedaan. De overheid besloot de banksector te privatiseren en nam veel slechte leningen over en herstructureerde de sector. Op dit moment is ca. 95% van de Tsjechische banksector in handen van buitenlandse investeerders. De laatste grote staatsbank, Komercni Banka, is in juli 2001 overgenomen door het Franse Société Generale.

Pankrác, financiële centrum Praag

In Centraal- en Oost-Europa is Tsjechië de koploper op het gebied van vooral financiële leasing. Dit bestaat uit een huurcontract met een optie tot kopen aan het einde van de contractperiode. Het volume van leasing bedroeg in 2001 3,2 miljard euro. Leasing wordt in Tsjechië beschouwd als een andere manier van financieren en eenderde van de investeringen in het land worden gefinancierd door leasing. Er is veel vraag naar het leasen van machines, vrachtwagens, kantoorinrichting, IT, software en landbouwmachines; nog geen 10% van de totale omzet uit leasing komt voort uit leasing van onroerend goed.

Er worden in Tsjechië steeds meer verzekeringen afgesloten en men haalde in 2001 1,2 miljard dollar binnen aan verzekeringspremies. Met name de levensverzekeringen vormen een echte groeimarkt. Tot 1991 bezat het staatsbedrijf Ceska Pojistovna een monopoliepositie in de Tsjechische verzekeringswereld. Daarna werd geleidelijk concurrentie toegestaan, waarvan o.a. Nationale Nederlanden profiteerde, een van de vier grote verzekeraars in Tsjechië.

Energiesector

De productie van elektrische energie vindt op dit moment plaats in thermische-, kern- en waterkrachtcentrales.
Een van de doelen van de Tsjechische regering na 1989 was het herstructureren van de energiesector, o.a. in verband met het zwaar aangetaste milieu. Door de zware industrie en het inefficiënte energiegebruik had Tsjechië een zeer hoog energieverbruik. Door de ontwikkeling van de dienstensector en de inkrimping van de zware industrie is het energieverbruik sinds 1990 met een kwart gedaald.
Hoewel bruin- en steenkool nog steeds de belangrijkste energiebronnen zijn gebruikt men steeds meer gas als energievoorziening, wat natuurlijk veel beter is voor het milieu. Ook kernenergie, wind- en zonne-energie worden steeds belangrijker.

Zonne-energie in Nová Ves-Veprek, Melník District, Centraal Bohemen Tsjechie

De binnenlandse productie van kolen is met eenderde afgenomen en de binnenlandse vraag is sinds 1989 met de helft afgenomen. De export van kolen is daarentegen meer dan verdubbeld. Voor aardgas is Tsjechië bijna geheel afhankelijk van import, met name uit Rusland en ook steeds meer uit Noorwegen (inmiddels 20% van de vraag). Het systeem van pijpleidingen (ca. 2500 kilometer) dat door het land loopt is een strategisch deel van het Europese netwerk dat gas van Rusland naar West-Europa vervoert.
Ook voor aardolie is Tsjechië grotendeels afhankelijk van het buitenland. De eigen productie bedraagt maar ca. 6400 vaten per dag, terwijl de binnenlandse consumptie in 2001 172.000 vaten per dag bedroeg.
Tsjechië heeft twee kerncentrales en ook binnenlandse uraniumvoorraden. De winning van uranium is echter te duur en wordt langzaamaan afgebouwd. De bedoeling is dat de uraniummijn in 2004 gesloten wordt. Uit de milieuhoek wordt betwijfeld of de centrales aan de EU-veiligheidsstandaarden voldoen.

ICT-sector

Tsjechië gaf in 2001 voor 1,9 miljard dollar uit aan informatietechnologie. De grootste afnemers waren de banken en de overheid. Een deel van de aanschaf van hard- en software wordt gefinancierd door de Europese Unie middels het Phare-ondersteuningsprogramma.
In 2001 werden er 351.000 personal computers, 62.000 notebooks en 24.000 elektronische agenda’s verkocht. Het aantal verkochte pc’s lag in 2001 50.000 hoger dan in 2000. Deze groei hangt sterk samen met de groei van het internetgebruik.
De Tsjechische telecommarkt (marktomvang 2,2 miljard dollar) is volop in beweging. In 2001 werd het monopolie van het staatsbedrijf Ceský Telecom op de vaste telefoniemarkt opgeheven. Sinds maart 2001 zijn er twee concurrenten, Contactel en Aliatel die klanten mogen werven op de zakelijke markt en in een later stadium ook onder huishoudens.
Net als in de meeste landen ontwikkelt de mobiele telefonie zich zeer sterk in Tsjechië. Op dit moment telt het land al meer dan 7 miljoen mobiele bellers en heeft 65% van de bevolking een mobiele telefoon. Per jaar schiet dit percentage omhoog.

Kleding- en textielindustrie

De verkoopcijfers van textiel en kleding stegen in 2001 tot 2,5 miljard euro. Tsjechische textiel- en kledingproducten worden grotendeels uitgevoerd naar de EU-lidstaten, vooral naar Duitsland.
De textielindustrie is geconcentreerd in Oost- en Noord-Bohemen en in Zuid-Moravië. De sector is bijna geheel in handen van de private sector en wordt door veel fusies steeds grootschaliger. Door het buitenland wordt veel geïnvesteerd in deze sector; in 2001 voor 97 miljoen euro.
De productie van kleding vindt vooral plaats in Centraal-Moravië en Oost-Bohemen. Ca. 70% van de Tsjechische export van kleding is bestemd voor de EU. Er wordt ook veel geïmporteerd uit goedkope-lonen-landen als Vietnam, China en Taiwan. Om de eigen industrie te beschermen is er een minimumprijs voor verschillende soorten kleding vastgesteld.
De leerindustrie is geconcentreerd in de Zlin-regio. Ook de leerindustrie is vooral georiënteerd op de export en in 2001 werden er bijvoorbeeld 11,5 miljoen paar schoenen geëxporteerd. Deze sector heeft sterk te lijden onder de import van goedkope schoenen uit China, in 2001 35,9 miljoen paar schoenen. Onder andere daardoor daalde de productie van 25,6 miljoen paar schoenen in 1996 naar 13 miljoen paar in 2001.

Mijnbouw

Tsjechië is niet echt een mijnbouwland, alleen kolen vormen een belangrijke delfstof. Bruinkool wordt gewonnen in Noord-Bohemen en steenkool in de regio Ostrava in Noord-Moravië. Na een jarenlange daling steeg sinds 2000 de steen- en bruinkoolwinning weer licht. De bruinkoolwinning bedroeg in 2001 5 miljoen ton en de steenkoolwinning 15 miljoen ton.

Kolenmijnmuseum in Ostrava Tsjechie

De Tsjechische regering wil een aantal bruinkoolmijnen sluiten omdat het gebruik van bruinkool ernstige milieuvervuiling veroorzaakt.
De aardoliewinning en de Tsjechische aardgasvoorraad stellen niet zoveel voor. De aardgasvoorraad bedraagt ca. 3,5 miljard m3, goed voor de dekking van twee procent van de Tsjechische behoefte aan gas.
Minerale grondstoffen zijn rijkelijk aanwezig en genoemd kunnen worden kalksteen, porseleinaarde, grind, stenen en goud.

Automobielindustrie

De automobielindustrie is al lange tijd de succesvolste tak binnen de Tsjechische metaalsector. Er zijn 270 productiebedrijven actief met in totaal ca. 130.000 werknemers. Meer dan de helft van de automobielindustrie is in buitenlandse handen en vanwege de vele voordelen hebben ook veel buitenlandse toeleveringsbedrijven een Tsjechische vestiging. In 2001 werden er ca. 475.000 transportmiddelen geproduceerd.

Productie in eenheden per categorie:

Categorie 2001 2000
Personenauto’s 456.927 428.224
Bestelauto’s 4.070 22.771
Vrachtwagens 2.719 3.073
Bussen 1.552 1.424
Motorfietsen tot 50cc 245 122
Motorfietsen boven 50cc 5.041 3.743
Trailers 401 259
Semitrailers 1.274 1.050

Logo Skoda Tsjechie

Wat betreft personenauto’s is Škoda de enige belangrijke producent; voor vrachtwagens is dat het Tsjechische Tatra en het Japans/Tsjechische Daewoo Avia. Karosa, dat weer voor 90% in bezit is van Renault, is de grootste producent van bussen.
In maart 2002 startten Toyota en PSA Peugeot Citroën met de bouw van een nieuwe autofabriek. Hierdoor kan Tsjechië één van de grootste autoproducenten van Europa worden met een productie van ca. 800.000 auto’s per jaar.

Tatra-fabriek Tsjechie

Handel

Belangrijkste handelspartners zijn de landen van de EU en van de CEFTA (Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst). Van de totale import ging 62% in 2001 naar de EU en 69% van de Tsjechische export vond zijn weg naar de Europese markt. Bijna 30% van de export gaat naar Duitsland.
Ook naar Slowakije en Rusland wordt veel geëxporteerd. Voornamelijk grondstoffen worden nog uit de Russische Federatie geïmporteerd (aardolie). De handelsbalans is negatief.
De belangrijkste Tsjechische uitvoerproducten zijn machines, machineonderdelen, transportmaterieel, metaalproducten en elektronica. De belangrijkste importproducten zijn chemische producten, machines, machineonderdelen en transportmaterieel.

Buitenlandse handel (x miljoen US dollar)
Invoer uitvoer
1996 27.571 21.693
1997 27.257 22.319
1998 28.533 25.886
1999 28.161 26.259
2000 32.115 29.019
2001 36.477 33.349

Voornaamste handelspartners in 2000 (in percentages van het totaal)

invoer uitvoer
Duitsland 32,2 40,5
Slowakije 6,0 7,7
Oostenrijk 4,9 6,0
Rusland 6,6 1,3
Italië 5,2 3,8
Frankrijk 5,0 4,0

Overzicht exportproducten Tsjechië

Nederland heeft een positieve handelsbalans met Tsjechië (2001: 368,3 miljoen euro) en de handel tussen de twee landen neemt nog steeds toe. Zo steeg de Nederlandse export naar Tsjechië in 2001 nog met 25%. Ook de import nam sterk toe, in 2001 een stijging van meer dan 34% ten opzichte van 2000.
Het grootste gedeelte van de Nederlandse export naar Tsjechië bestaat uit agrarisch producten, medicinale producten, geneesmiddelen, machines en vervoermaterieel.
Machines, vervoermaterieel, metaalwaren, garen en weefsels worden afgezet op de Nederlandse markt.

Handel Nederland – Tsjechië (x 1 miljoen euro)
Invoer uitvoer saldo
1998 498,3 760,4 262,1
1999 596,7 801,2 204,5
2000 690,1 1038,9 348,8
2001 927,3 1295,6 368,3

E-business

De ontwikkeling van e-commerce staat nog in de kinderschoenen maar de verwachtingen zijn optimistisch. Tsjechië is het hoogst genoteerde land in Centraal- en Oost-Europa in de e-readiness ranking van de Economist Intelligence Unit. Tsjechië heeft het grootste internetgebruik, de meeste websites en de beste technologische infrastructuur in deze regio.
In 2001 waren er 2,7 miljoen internetgebruikers en dat aantal zal snel groeien naar meer dan 4 miljoen. Van de Tsjechische huishoudens heeft nog maar 11% internettoegang. Eind 2001 telde Tsjechië 215.500 internetadressen, een verdubbeling ten opzichte van 1999. Van de grote Tsjechische bedrijven had in 2001 70% een website, maar slechts 40% in een andere taal dan het Tsjechisch. Internetbankieren is erg populair in Tsjechië en alle banken bieden dan ook betalingsprocedures aan voor e-banking.

Verkeer

Door de gunstige ligging in Centraal-Europa gaan er veel internationale verkeersstromen door Tsjechië. Het meeste vervoer vindt plaats via het spoor en de weg. In 2001 werd 97 miljoen ton vervoerd per spoor, 438 miljoen ton over de weg en 1,6 miljoen ton per schip. Het wegtransport en het vervoer per spoor stegen de afgelopen jaren sterk.

Het dichte wegennet van Tsjechië is ca. 55.000 kilometer lang, maar met nauwelijks 500 kilometer snelweg. Sinds 1993 is het vervoer over de weg met meer dan 50% toegenomen. Op dit moment wordt vooral geïnvesteerd in autobanen die aansluiten op het internationale wegennet.

Het Tsjechische spoor bedraagt meer dan 9000 kilometer waarvan bijna 3000 kilometer is geëlektrificeerd. Hoewel er nog steeds veel goederen per spoor vervoerd worden, is het goederentransport per spoor sinds 1993 met 28% afgenomen ten gunste van het wegvervoer.
De spoorwegen zijn in handen van het Tsjechische staatsbedrijf Ceské Dráhy. Het spoorwegvervoer is op dit moment nog zeer traag en zowel qua infrastructuur als materieel verouderd. De belangrijkste verbindingen met het buitenland worden gemoderniseerd.

Logo Ceské dráhy Tsjechie

Tsjechië heeft elf internationale vliegvelden (o.a. Praag, Ostrava en Brno) en 60 lokale vliegvelden. Vliegveld Ryzyne bij Praag is veruit het belangrijkste met 95% van het personenvervoer en 85% van de luchtvracht. Dagelijks kunnen 30.000 ton goederen verwerkt worden.

CSA Czech Airlines

Het vervoer per schip neemt geen belangrijke plaats in want maar 2% van het transport wordt per schip gedaan. Het vrachtvervoer per binnenschip loopt via havens aan de Elbe en de Moldau. In Tsjechië liggen aan deze waterwegen negen havens voor personenvervoer en 28 goederen- en overslaghavens. De directe verbinding met de haven van Hamburg is erg belangrijk en de conditie van het Tsjechische traject van de Elbe is verbeterd.

Met enige voormalige Sovjetrepublieken bestaan verbindingen van pijpleidingen voor het vervoer van aardolie en aardgas.

Metaalbewerking en machine-industrie

De metaalbewerking en machinebouw zijn de omvangrijkste industriële sectoren in Tsjechië met als meest succesvolle onderdeel de automobielindustrie. Er zijn meer dan 10.000 bedrijven, meestal midden- en kleinbedrijf, die zich met metaalbewerking en machinebouw bezighouden. De export bedroeg in 2001 1,93 miljard euro en de import 1,25 miljard euro.
Duitsland is de grootste handelspartner, gevolgd door Slowakije, Oostenrijk, Italië, Polen en Nederland. Steeds meer Nederlandse bedrijven laten met succes zowel arbeidsintensieve als geavanceerde productieonderdelen in Tsjechië maken. Motieven hiervoor zijn de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, de lagere loonkosten en het hoge opleidingsniveau van metaalbewerkers en machinebankwerkers.


TSJECHIE LINKS

Advertenties
• Tsjechië
• Tsjechie Neckermann Reizen
• KRAS Tsjechië aanbiedingen
• De beste wandel en fiets vakanties met Aktivatours
• Vrij Uit vakantie Tsjechie
• Eliza was here
• Vergelijk vliegprijzen
• Tsjechië Campings
• Praag Hotels
• Jiba aanbiedingen
• Vergelijk prijzen autohuur

Nuttige links

Campersite Tsjechië (N)
Gave Plaatsen In Tsjechië (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Tsjechië (N)
Reisverslag Tsjechië (N)
Reizendoejezo – Tsjechië (N)
Romans over Tsjechië (N)
Startkabel Tsjechië (N)
Startpagina Tsjechië (N)
Tsjechië Foto's
Tsjechië Foto's (2)
Tsjechië Middeneuropa (N)
Tsjechië Reisbijbel (N)
Artikelen en Reisverhalen over TSJECHIE
  Rondreis MH  Praag en het meer van Lipno

Bronnen

Mandos, M. / Tsjechië
ANWB

Schneider, J. / Tsjechië
Kosmos-Z&K

Sioras, E. / Czech Republic
Marshall Cavendish

Tsjechië, Slowakije
Lannoo

Wilson, N. / Czech & Slovak Republics
Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2014
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems